Fri, Oct 27, 2006 - Page 2 News List

Survival Chinese

I'm flying to Beijing via Hong Kong.

我會在香港轉機再飛北京。

(wo3 hui4 zai4 xiang1 gang2 zhuan3 ji1 zai4 fei1 bei3 jing1)

This story has been viewed 1737 times.
TOP top