Wed, Dec 17, 2008 - Page 2 News List

Survival Chinese

Can you show me how to use the photocopier?

可以教我怎麼用這台影印機嗎?

(ke2 yi3 jiao1 wo2 ze3 me5 yong4 zhe4 tai2 ying3 yin4 ji1 ma5)

This story has been viewed 1360 times.
TOP top