Mon, Feb 09, 2009 - Page 2 News List

SURVIVAL CHINESE

9. Do you know of a good knee surgeon?

你有認識什麼專治膝膝蓋的好醫生嗎?

(ni2 you3 ren4 shi4 she3 me5 zhuan1 zhi4 xi1 gai4 de5 hao3 yi1 sheng1 ma5)

This story has been viewed 1422 times.
TOP top