Sun, Nov 05, 2006 - Page 2 News List

Survival Chinese

Could you e-mail me the file?

你可以用電子郵件把檔案寄給我嗎?

(ni3 ke2 yi3 yong4 dian4 zi3 you2 jian4 ba2 dang3 an4 ji4 gei2 wo3 ma1)

This story has been viewed 1790 times.
TOP top