Wed, Oct 04, 2006 - Page 2 News List

Survival Chinese

Please give me six $1,000 bills, six $500 bills and ten $100 bills.

請給我六張一千元、六張五百元和十張百元紙鈔

(qing3 gei2 wo3 liu4 zhang1 yi4 qian1 yuan2, liu4 zhang1 wu2 bai3 yuan2 han4 shi2 zhang1 bai3 yuan2 zhi3 chao1)

This story has been viewed 1761 times.
TOP top