Survival Chinese

Sat, Sep 15, 2007 - Page 2

How come the chair I bought yesterday is already broken?

我昨天才買的椅子怎麼已經壞了?

(wo3 zuo2 tian1 cai2 mai3 de5 yi3 zi5 ze3 me5 yi3 jing1 huai4 le5)