Survival Chinese

Thu, Aug 30, 2007 - Page 2

How do I start bidding?

我要怎麼競標?

(wo3 yao4 zen3 me5 jing4 biao1)