Survival Chinese

Thu, Jan 18, 2007 - Page 2

I would like to get a camera phone.

我想辦一隻照相手機。

(wo2 xiang3 ban4 yi4 zhi1 zhao4 xiang4 shou3 ji1)