Survival Chinese

Mon, Jan 01, 2007 - Page 2

I will attend a wedding banquet in Chiayi at noon.

我中午要到嘉義喝喜酒。

(wo3 zhong1 wu3 yao4 dao4 jia1 yi4 he1 xi2 jiu3 )