Survival Chinese

Mon, Nov 06, 2006 - Page 2

My computer has a virus. How can I get rid of it?

我的電腦中毒了,要怎麼掃毒?

(wo3 de5 dian4 nao3 zhong4 du2 le5, yao4 zen3 me5 sao3 du2)