Survival Chinese

Sat, Oct 28, 2006 - Page 2

I would like to change my return date.

我想要更改回程日期

(wo2 xiang3 yao4 geng1 gai3 hui2 cheng2 ri4 qi2)