Survival Chinese

Sun, Sep 03, 2006 - Page 2

Do I have to dress formally?

我必須穿得正式嗎?

(wo3 bi4 xu1 chuan1 de5 zheng4 shi4 ma5)