Survival Chinese

Sun, Aug 06, 2006 - Page 2

I hope it doesn't rain again tomorrow.

希望明天不要再下雨了

(xi1 wang4 ming2 tian1 bu2 yao4 zai4 xia4 yu3 le5)