Sun, Apr 19, 2009 - Page 2 News List

Survival Chinese

Can you shorten these jeans?

可以把這件牛仔褲改短嗎?

(ke2 yi2 ba3 zhe4 jian4 niu2 zai3 ku4 gai2

duan3 ma5)

This story has been viewed 1367 times.
TOP top