Mon, Feb 02, 2009 - Page 2 News List

Survival Chinese

I need an adaptor for a three-pin plug.

我需要一個三腳插頭的轉接頭。

(wo3 xu1 yao4 yi2 ge5 san1 jiao3 cha1 tou2 de5 zhuan3 jie1 tou2)

This story has been viewed 1039 times.
TOP top