Fri, Jan 16, 2009 - Page 2 News List

Survival Chinese

Your life story would make good material for a novel.

你的生平事蹟是不錯的小說題材。

(ni3 de5 sheng1 ping2 shi4 ji1 shi4 bu2 cuo4 de5 xiao3 shuo1 ti2 cai2)

This story has been viewed 1608 times.
TOP top