Thu, Jan 01, 2009 - Page 2 News List

Survival Chinese

My head feels like it’s going to explode.

我的頭像快要爆炸一樣。

(wo3 de5 tou2 xiang4 kuai4 yao4 bao4 zha4 yi2 yang4)

This story has been viewed 1420 times.
TOP top