Mon, Dec 22, 2008 - Page 2 News List

Survival Chinese

I’m writing a novel.

我正在寫一本小說。

(wo3 zheng4 zai4 xie3 yi4 ben2 xiao3 shuo1)

This story has been viewed 1526 times.
TOP top