Sun, May 18, 2008 - Page 2 News List

Survival Chinese

If you followed the rules,

you won't need to worry.

如果你遵照規定,就不需要擔心。

(ru2 guo2 ni3 zun1 zhao4 gui1 ding4,

jiu4 bu4 xu1 yao4 dan1 xin1)

This story has been viewed 1368 times.
TOP top