Mon, Jan 28, 2008 - Page 2 News List

Survival Chinese

I left my bag in the bar last night.

昨晚我把包包忘在酒吧裡了。

(zuo2 wan3 wo2 ba3 bao1 bao1 wang4 zai4 jiu3 ba1 li3 le5)

This story has been viewed 3202 times.
TOP top