Sun, Oct 01, 2006 - Page 2 News List

Survival Chinese

Would you please cash these traveler checks?

能幫我把這些旅行支票兌換成現金嗎?

(neng2 bang1 wo2 ba3 zhe4 xie1 lu3 xing2 zhi1 piao4 dui4 huan4 cheng2 xian4 jin1 ma5)

This story has been viewed 1742 times.
TOP top