Chang Tsung-yao, left, and Wang Tsai-jun run Lien-Chang Saxophone Company.Dec 03, 2012

FULL STORY

Photo courtesy of Lien-Cheng Saxophone Company

This photo has been viewed 401 times.

TOP top